Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor kan du læse mere om vores betingelser

Aut. VVS installatør 

Energirådgiver

Ekspert i alternativ energi

Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelserne gælder for alle tilbud og leverancer, medmindre Gyrstinge VVS og kunden skriftligt har aftalt andet.

Priser

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Læs mere om priser.

Fast pris eller på regning

Gyrstinge VVS og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris. Denne pris dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug.

Prisen kan også være på regning (med eller uden overslag), hvilket vil sige, at kunden betaler Gyrstinge VVS ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid samt kørsel.

Pris på regning baseret på overslag

Hvis prisen er aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, Gyrstinge VVS A/S ikke har indflydelse på. Det kan fx være forhøjede skatter og afgifter eller ændringer i leverandørpriser. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som Gyrstinge VVS ikke har været vidende om.

Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra fotos, Gyrstinge VVS har modtaget fra kunden. I sådanne tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se ud fra de modtagne fotos.

Tilbudsgivning

Alle tilbud gælder 30 dage. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret inden udgangen af de 30 dage for at være gyldigt, eller Gyrstinge VVS skal have sendt en ordrebekræftelse.
Når tilbuddet accepteres, bliver det til en ordre. Hvis kunden efterfølgende fortryder/annullerer ordren, opkræver Gyrstinge VVS et gebyr på 5% for at dække de administrationsomkostninger, som virksomheden har ved ordrebearbejdning og annullering heraf.

Betaling

Regningsarbejde faktureres netto 8 dage eller efter anden aftale med os. Tilbudsarbejde og rate indbetalinger afregnes i henhold til accepteret tilbud.

Ved udeblivende betaling ser Gyrstinge VVS A/S sig nødsaget til at opkræve et rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker og en morarente på 1,5% for hver måned, betaling udebliver.

Levering af produkter

Gyrstinge VVS A/S sørger for levering, og tidspunktet vil fremgå af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Hvis levering foregår via post, fragtmand eller anden leverandør, skal kunden være hjemme for at tage imod produktet. Hvis kunden ønsker, at produktet skal afleveres, selv om han/hun ikke er hjemme, skal der indgås særlig aftale om det på forhånd.

Ansvaret for produktet overgår fra Gyrstinge VVS A/S til kunden på det tidspunkt, leveringen finder sted på kundens adresse.

Forsinket levering

Gyrstinge VVS A/S fastlægger tidspunktet for levering ud fra en vurdering af, hvornår produktet kan skaffes. Gyrstinge VVS A/S kan være nødsaget til at udskyde leveringen, hvis det viser sig at anskaffelsen tager længere tid end forventet. Kunden får straks besked herom.

Hvis leveringstiden bliver overskredet med mere end 30 dage, har kunden ret til at fastlægge en frist for, hvornår levering senest skal være sket. Kravet skal være skriftligt, og fristen skal være på mindst 14 dage. Hvis Gyrstinge VVS A/S imod alle forventninger stadig ikke har leveret inden for den frist, kunden har givet, kan kunden ophæve aftalen, og det skal også ske skriftligt. Kunden har ikke krav på erstatning ved hverken forsinket eller manglende levering.

Forsinkelse pga. udefra kommende forhold

Gyrstinge VVS A/S fralægger sig ansvaret for forsinkelser, hvis de skyldes forhold, som kunden har indflydelse på.

Gyrstinge VVS A/S fralægger sig også ansvaret, hvis der er tale om ”force majeure”- situationer (fx naturkatastrofer, krig, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, ildebrand eller beskadigelse af virksomheden). I sådanne tilfælde forlænger Gyrstinge VVS A/S leveringstiden i det omfang, virksomheden finder det nødvendigt og rimeligt.

Ejendomsret

Gyrstinge VVS A/S ejer produktet, indtil hele købesummen inkl. eventuelle renter og gebyrer er betalt.

Aftalens indhold

Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret. Gyrstinge VVS anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse bør virksomheden gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

Evt. lovkrav til ejendom

Kunden bør informere virksomheden om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser fra skorstensfejer.

Ved arbejdets udførelse

Hvis kunden har ønsker til ændringer eller nye ydelser, når arbejdet er gået i gang, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt. Derefter gennemgår Gyrstinge VVS sammen med kunden de konsekvenser, disse ønsker har for det samlede arbejde, og ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter.

Når arbejdet er gået i gang, og Gyrstinge VVS erfarer, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Arbejdets start- og sluttidspunkt

Når et tilbud accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte start- og sluttidspunkt fremgå af ordrebekræftelsen.

Kunden bør man gøre virksomheden opmærksomhed på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lign.

Udskydelse af arbejdets afslutning:

Gyrstinge VVS kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

  • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
  • Dårligt vejr
  • Force majeure (fx brand og hærværk)
  • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
  • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
  • Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation

Ved modtagelse

Når kunden har modtaget sit produkt/har fået leveret sin ydelse, er han/hun forpligtiget til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det det aftalte. Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/arbejdets afslutning, ellers anses det for at være en accept af det modtagne.

Skader ved fragt

Hvis der er opstået skader under transporten med en fragtmand, skal kunden give fragtmanden besked ved modtagelsen, skrive skaden på fragtbrevet og sørge for fragtmandens underskrift på det.

Ved mangler

Ved reklamation inddrager Gyrstinge VVS A/S virksomhedens grossist/leverandør, og sammen har parterne en frist på 30 dage til at sørge for at udbedre manglen. Hvis parterne imod al forventning ikke kan overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny frist for, hvornår manglen senest skal være udbedret. Denne frist skal være på mindst 14 dage. Hvis Gyrstinge VVS A/S og den pågældende grossist/leverandør derefter stadig ikke har udbedret manglen, kan kunden ophæve aftalen og få købesummen tilbage.

Vær opmærksom på, at Gyrstinge VVS ikke kan påtage sig ansvar for mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

Forhold ved installering og anvendelse

Gyrstinge VVS A/S kan rådgive og vejlede om placering, særlig krav til installationer, lokaler, bygninger og andet med betydning for installering og anvendelse af produktet. Det er dog altid kundens ansvar at sørge for, at forholdene er i forsvarlige. Det er ligeledes kundens ansvar at undersøge eventuelle lovmæssige bestemmelser og indhente myndigheders tilladelse, hvis dette er påkrævet.

Gyrstinge VVS A/S sørger for instruktion i korrekt brug. Dette sker ved en gennemgang på adressen i forlængelse af installeringen. Gyrstinge VVS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug, hverken på produktet selv, andre tilknyttede installationer eller i lokaler og bygninger.

Særligt ved pillefyr

Ved installation af pillefyr kan der være særlige krav til det rum, som fyret skal placeres i. Det er kundens ansvar at sørge for, at forholdene er forsvarlige og overholder evt. lovkrav.

Også skorstensforholdene har betydning, og ændringer og tilpasninger kan være nødvendige. Det er kundens eget ansvar at påse, at disse forhold bliver taget i betragtning og godkendes. Gyrstinge VVS anbefaler derfor altid, at kunden kontakter den lokale skorstensfejer, som kan yde hjælp og vejledning.

Et pillefyr kræver vedligeholdelse for at fungere optimalt. Gyrstinge VVS kan instruere og rådgive i korrekt brug ved installationen, men det er kundens eget ansvar at sætte sig ind i den valgte models specifikationer. I forlængelse heraf kan Gyrstinge VVS ikke gøres ansvarlig for de problemer og skader, som måtte opstå pga. forkert brug eller manglende vedligeholdelse.

Kvaliteten af de anvendte træpiller har stor betydning for fyrets drift. Gyrstinge VVS kan ikke gøres ansvarlig for problemer og skader, som kan henføres til træpillerne, men anbefaler, at kunden anvender de af producenten nævnte træpiller, og at man løbende holder øje med om en evt. justering af fyret er påkrævet for optimal drift.

Læs mere om kvaliteten af træpiller på pillefyrservice.dk.

Særligt ved gasfyr

Ved gasfyr er det kundens eget ansvar at være opmærksom på de særlige forhold i forbindelse med vedligeholdelse og daglig drift. Eksempelvis findes der lovpligtige professionelle eftersyn af gasfyr (hvert andet eller tredje år alt efter type), og regelmæssige tjek af vandtryk samt påfyldning af vand er nødvendige.

Gyrstinge VVS opfordrer derfor til, at kunden sætter sig ind i det pågældende gasfyrs specifikationer og vedligeholder det herudfra, idet det skal påpeges, at Gyrstinge VVS kan ikke gøres ansvarlig for problemer eller skader, der opstår som følge af forkert brug eller manglende opsyn.

Særligt ved ”gør det selv”-løsninger

Kunden kan vælge en ”gør det selv”-løsning, hvor Gyrstinge VVS leverer produktet, men hvor kunden selv udskifter reservedelen eller installerer det pågældende produkt. I sådanne tilfælde er kunden at regne for installatør, og Gyrstinge VVS er leverandør. Det betyder, at kunden selv påtager sig alt ansvar vedrørende reparationen/installationen, og hvis der sker fejl i forbindelse hermed, dækker garantien og reklamationsretten ikke de omkostninger og skader, der måtte opstå som følge heraf.

Garantien og reklamationsretten er dog gældende ved alle øvrige mangler eller fejl, der måtte vise sig.

Se også vores priser.

Få hjælp til valg af varmekilde

Udfyld formularen, og få hjælp til valg af varmekilde. Vi vender tilbage hurtigst muligt.